Hyresvillkor

Hyrestagaren skall vårda fordonet och dess utrustning under hyrestiden och får inte göra några förändringar av detsamma. Hyrestagaren är skyldig att följa uthyrarens instruktioner rörande fordonets skötsel. Fordonet och dess utrustning ska återlämnas i oförändrat skick, frånsett normalt slitage. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av fordonet (och dess utrustning) och för samtliga skador som inte utgör normalt slitage. Det åligger hyrestagaren att utan dröjsmål underrätta uthyraren om detta. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtas. Vid stöld samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person ansvarar hyrestagaren för att göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Uthyraren och hyrestagaren skall innan uthyrningen noga besiktiga fordonet och notera eventuella skador.

Vid återlämnande av fordonet skall uthyraren och hyrestagaren återigen besiktiga fordonet och avvikelser skall ersättas av hyrestagaren. Uthyraren och hyrestagaren bör även göra en säkerhetskontroll av fordonet för att försäkra sig om att det är säkert att köra och att det inte finns några odokumenterade skador.

Uthyraren ansvarar för att fordonet och dess utrustning är skyddade av en försäkring som även omfattar uthyrning, gällande under hela hyrestiden och fram tills att fordonet är återlämnat till uthyraren. Uthyraren ansvarar också för att hålla sig uppdaterad kring eventuella förändringar i de försäkringsvillkor som gäller för det uthyrda fordonet i var tid. I den mån skada eller förlust av fordon eller utrustning inte täcks av försäkringen och förutsatt att fordonet är försäkrat för uthyrning enligt ovan är hyrestagaren skyldig att ersätta hela förlusten eller skadan. Detta kan till exempel vara om hyrestagaren ej uppfyllt försäkringsbolagets krav på normal aktsamhet. Omfattas förlusten eller skadan av försäkringen är hyrestagaren betalningsansvarig för självrisken.

Hyrestagaren förbinder sig att betala en självrisk vid skada på fordonet.

Fordonet får endast användas för normalt bruk inom Sverige av hyrestagaren. För annan person fordras särskilt medgivande av uthyraren. Önskar hyrestagaren använda fordonet utanför Sverige kan detta ske endast efter uthyrarens skriftliga godkännande. Hyrestagaren är medveten om att dennes rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan uthyrarens skriftliga tillstånd försöker föra fordonet ut ur Sverige. Hyrestagaren är ansvarig för samtliga kostnader som uthyraren kan drabbas av om hyrestagaren eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Sverige eller de länder uthyraren skriftligen godkänt.

Hyrestagaren har inte rätt att överlåta hyreskontraktet till annan person. Hyrestagaren får inte hyra ut fordonet till annan. Fordonet får ej användas för tävling, om inget annat avtalats. Hyrestagaren ansvarar för att han/hon har tillräcklig kunskap om fordonet för att kunna framföra och sköta det på ett bra sätt. Rökning respektive husdjur är förbjudna i fordonet. Fordonet skall återlämnas väl städat, och Fulltankad med DIESEL. I hyran ingår 8 timmar per dag. Tid över debiteras 190kr plus moms.

Senaste kommentarer